Bildiri Genel Kuralları

BİLDİRİLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 • Kabul edilen bildirilerin tamamı Kongre’de SÖZLÜ sunulacaktır.
 • Tüm bildiri başvuruları kongre web sayfasında yer alan Online Bildiri Gönderim Sistemi kullanılarak yapılmalıdır. E-posta ya da posta/kargo ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kongrede sunulan bildiriler ISBN alınmış e-Kongre Kitabı’nda yayımlanacaktır.
 • Kabul edilen bildirinin Kongre Kitabı’nda yer alabilmesi için bildirinin kongrede sunulması ve bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak gönderilebilir. Gerek Türkçe gerekse İngilizce yazılmış bildiriler dilbilgisi, anlaşılırlık ve yazım kuralları açısından özenli hazırlanmış olmalıdır. Bu konuda sorunlu olan ya da önerilen düzeltmelerin yapılmadığı bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bildiriler Kongre web sayfasında yer alan “Kongre Konuları” ile uyumlu olmalıdır. “Kongre Konuları” ile uyumlu bulunmayan bildiriler kongrede sunulmak üzere kabul edilmeyecektir.
 • Editör tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan bildiriler Bilimsel Kurul’da yer alan hakemler tarafından çift-kör (blind review) olarak değerlendirilecektir.
 • Her bildiri iki hakem tarafından değerlendirilir. Uyumsuz değerlendirme raporları olduğunda, ek hakem atanabilir.
 • Gönderilen bildirilerin kabul edilip edilmeyeceğine hakem değerlendirmesi sonucunda Editörler Kurulu tarafından karar verilecektir. Bildirinin kabul edilip edilmediği sorumlu yazara e-posta ile bildirilir.
 • Değerlendirme süreci, kongre web sayfasındaki bildiri sistemi üzerinden bildiri gönderi sistemine kayıtlı kişi tarafından izlenebilecektir. Ayrıca bildiri sisteme yüklendiğinde, yeniden düzenleme istendiğinde, bildiri kongrede sunulmak üzere kabul ya da reddedildiğinde bildiri sahibine e-posta ile bildirimler gönderilecektir. Bu nedenle e-postanın ve istenmeyen (spam) e-postaların zaman zaman kontrol edilmesi önerilir.
 • “Özgün Araştırma” türündeki bildiriler sadece ÖZET olarak yüklenecek, kongre kitabında da ÖZET olarak basılacaktır.
 • “Saha Uygulamaları ve Deneyimleri”, “Politika Değerlendirmeleri” ve “Kongre Ana Temasıyla (Cumhuriyetin 100. Yılında Halk Sağlığı: Geçmişten Geleceğe) İlgili Değerlendirmeler” türündeki bildirilerin TAM METİN olarak yüklenmesi zorunludur.
 • İnsan ya da hayvan üzerinde yapılan özgün araştırma türü bildirilerde Etik Kurul onayı alınmış olması gerekir. Çalışmanın Etik Kurul onayı alınma durumu, hangi Etik Kurul’dan onay alındığı ve Etik Kurul onay tarih ve numarası belirtilmelidir. Gerektiğinde editör tarafından Etik Kurul onay belgesi istenebilir. Etik Kurul onayı gerektirmeyen çalışmalarda bu durum gerekçeleriyle açıklanmalıdır (kamuya açık verilerin değerlendirildiği çalışmalar gibi).
 • Bildiri metinlerinde herhangi bir finansal destek alınıp alınmadığı ve bir çıkar çatışması olup olmadığı belirtilmelidir.
 • Bildiri eğer bilimsel bir dergide yayına kabul edilmiş veya yayımlanmış bir makaleden hazırlanmış ise makalenin künyesi başvuru sırasında belirtilmelidir.
 • Bildiriye konu olan çalışma daha önce başka bir kongrede sunulmuş ise sunulan bildirinin künyesi başvuru sırasında belirtilmelidir.
 • Tütün ya da silah endüstrisi gibi sağlığa zarar veren kuruluşlardan sponsorluk alan ya da fon kullanan bildiriler kabul edilmeyecektir.

BİLDİRİ TÜRLERİ

ÖZGÜN ARAŞTIRMA TÜRÜ BİLDİRİLER

Kongre konuları ile ilgili yapılmış NİCELİKSEL ya da NİTELİKSEL araştırmalardır. Özgün araştırma bildirileri ÖZET olarak sisteme yüklenecek ve kongre kitabında ÖZET olarak basılacaktır. Tam Metin yüklenmemelidir.

ÖZGÜN ARAŞTIRMA TÜRÜ DIŞINDAKİ BİLDİRİLER

   Saha Uygulamaları ve Deneyimleri

Halk Sağlığı ile ilgili olmak üzere, sahada gerçekleştirilen yeni ya da özgün uygulamalara ilişkin deneyimleri tanımlayan ve/veya mevcut uygulamalara ilişkin eleştirel değerlendirmeler yapan, tartışan bildirilerdir. TAM METİN olması zorunludur.

   Politika Değerlendirmeleri

Halk sağlığı alanındaki belirli bir politikaya yönelik, literatüre dayalı güncel durum değerlendirmesi yapan, konuyla ilgili önerileri ve araştırma gereksinimlerini ele alan bildirilerdir. TAM METİN olması zorunludur.

   Kongre Ana Temasıyla (Cumhuriyetin 100. Yılında Halk Sağlığı: Geçmişten Geleceğe) İlgili Değerlendirmeler

“Cumhuriyetin 100. Yılında Halk Sağlığı: Geçmişten Geleceğe” temasına uygun konuları ele alan, özgün araştırma dışındaki (konuyla ilgili literatüre dayalı güncel durum değerlendirmesi yapan, önerileri ve araştırma gereksinimlerini ele alan) bildirilerdir. TAM METİN olması zorunludur.

ÖZGÜN ARAŞTIRMA TÜRÜ BİLDİRİLER İÇİN YAZIM KURALLARI

 • Özgün Araştırma türü bildiriler ÖZET olarak yüklenecektir.
 • Nicel araştırma yöntemleri ile yapılmış çalışmalara ait bildiriler en az 1500, en fazla 4000 karakter (boşluksuz) olmalıdır.
 • Nitel araştırma yöntemleri ile yapılmış çalışmalara ait bildiriler en az 1500, en fazla 6250 karakter (boşluksuz) olmalıdır.
 • Bildiri metni resim, tablo, grafik, kaynakça içermemelidir.
 • Yazarlar bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
 • Bildiriler yapılandırılmış özet olarak hazırlanmalı ve aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. Her bölüm belirtilen kriterlere uygun olmalıdır:
  • Başlık: İlk harf hariç küçük harflerle yazılmalı, çalışmanın içeriğini ve yöntemini yansıtmalı, boşluklu olarak 100 karakteri geçmemelidir.
  • Giriş ve Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi ve amacı net bir şekilde belirtmelidir.
  • Gereç ve Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örnek büyüklüğü ve örneklem yöntemi, etik kurul onayı durumu, varsa destekleyen kuruluş ve finansman, veri toplama yöntemi, değişkenleri, verilerin analizinde kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.
  • Bulgular: Çalışmanın bulguları açık ve net şekilde sunulmalıdır.
  • Sonuç: Çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
  • Anahtar kelimeler: En az 3, en fazla 5 kelime

ÖZGÜN ARAŞTIRMA DIŞINDAKİ BİLDİRİLER İÇİN YAZIM KURALLARI

 • Saha Uygulamaları ve Deneyimleri
 • Politika Değerlendirmeleri
 • Kongre Ana Temasıyla (Cumhuriyetin 100. Yılında Halk Sağlığı: Geçmişten Geleceğe) İlgili Değerlendirmeler

Bu üç türde hazırlanmış bildiriler;

 • TAM METİN olmak zorundadır.
 • TAM METİN Word dosyası olarak (yazar isimleri ve kurum bilgileri olmadan) Bildiri Sisteminde 8.adım da yüklenecektir.
 • Bildiri metni resim, tablo, grafik içerebilir.
 • En az 12 500, en fazla 25 000 karakter (boşluksuz) olmalıdır (Resim, tablo, grafik ve kaynakça dahil).
 • Kaynaklar yazılmalıdır. Metin içindeki kaynak gösteriminde ve kaynakça oluşturulmasında Türkiye Halk Sağlığı Dergisi kaynak yazım kuralları (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph) kullanılmalıdır. Yazım kurallarına uygun olmayan tam metin bildirilere Kongre Kitabı’nda yer verilmeyecektir.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözlü bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır (8 dk. sunum, 2 dk tartışma)
 • Sunum için kapak dahil en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilir.
 • Bildiri başlığının altına yazarları ve sorumlu yazarın e-posta adresini yazmayı unutmayınız.

Bildiri Göndermek için

pin-logo-mor-1