Bildiri Değerlendirme Ölçütleri

NİCELİKSEL ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1 Çalışma konusu özgün mü? o Özgün değil (0 puan)
o Kısmen özgün (2 puan)
o Özgün (5 puan)
2 Çalışmanın başlığı çalışmanın içeriğini ve yöntemini yansıtıyor mu? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
3 Çalışmanın amacı ve/veya araştırma sorusu, varsa hipotezleri net olarak belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
4 Çalışmaya dahil edilen kişiler belirtilmiş mi? (varsa çalışmaya alınma ya da dışlama ölçütleri) o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
5 Çalışmanın yeri, zamanı, tasarımı (çalışma tipi) belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
6 Çalışma tasarımı, çalışmanın amacına uygun mu? o Uygun değil (0 puan)
o Kısmen uygun (2 puan)
o Tam olarak uygun (5 puan)
7 Çalışmanın evreni, örnek büyüklüğü ve örnekleme yöntemi belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
8 Çalışmanın veri toplama yöntemi belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
9 Çalışmanın (bağımlı-bağımsız) değişkenleri belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
10 Çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemler belirtilmiş mi? o Uygun değil (0 puan)
o Kısmen uygun (2 puan)
o Tam olarak uygun (5 puan)
11 Bulgular araştırmanın amaçları doğrultunda yazılmış mı? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
12 Bulgular anlaşılır biçimde ve istatistiksel analiz sonuçlarını da içerecek şekilde verilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
13 Çalışmanın olası taraf tutma kaynakları ve/veya sınırlılıkları belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
14 Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
15 Çalışma anlaşılır şekilde yazılmış mı? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
16 Çalışmanın halk sağlığı alanına katkısı nedir? o Katkısı yok (0 puan)
o Sınırlı katkısı var (5 puan)
o Katkısı var (10 puan)
o Çok katkısı var (25 puan)

NİTELİKSEL ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1 Çalışma konusu özgün mü? o Özgün değil (0 puan)
o Kısmen özgün (2 puan)
o Özgün (5 puan)
2 Çalışmanın başlığı çalışmanın içeriğini ve yöntemini yansıtıyor mu? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
3 Araştırmada seçilen yöntem (ler)in ne olduğu (odak grup ve/veya derinlemesine görüşme ve/veya doküman analizi vb.) açıklanmış mı? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
4 Çalışmaya katılacak kişi sayısı ve örneklem yöntemi açıklanmış mı? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
5 Katılımcıların seçim kriterleri ve nasıl seçildikleri belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
6 Görüşmeleri kimlerin yaptığı ve görüşmecilerin deneyimleri belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
7 Görüşmelerin yeri ve süresi belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
8 Veri toplamak için kullanılan araç gereç hakkında yeterli bilgi sunulmuş mu (yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış vb.)? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, somut olarak (5 puan)
9 Verilerin kaç kişi tarafından ve nasıl kodlandığı (elle veya belli bir programda) belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, somut olarak (5 puan)
10 Ne tür bir analiz yapıldığı belirtilmiş mi (tema analizi gibi)? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, somut olarak (5 puan)
11 Araştırmanın bulgular bölümü amaçları açısından yeterli mi? o Uygun değil (0 puan)
o Kısmen yeterli (2 puan)
o Yeterli (5 puan)
12 Çalışmanın olası taraf tutma kaynakları ve/veya sınırlılıkları belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, somut olarak (5 puan)
13 Sonuçlar araştırma bulgularına dayalı olarak üretilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (Bulgulara dayalı olmayan sonuçlar var) (2 puan)
o Evet, tamamı bulgulara dayalı (5 puan)
14 Araştırmanın yol açtığı yeni sorular, yapıcı öneriler veya planlanan eylemler belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (2 puan)
o Evet (5 puan)
15 Çalışma anlaşılır şekilde yazılmış mı? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, tam olarak (5 puan)
16 Çalışmanın halk sağlığı alanına katkısı nedir? o Katkısı yok (0 puan)
o Sınırlı katkısı var (5 puan)
o Katkısı var (10 puan)
o Çok katkısı var (25 puan)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA DIŞINDAKİ BİLDİRİLER* İÇİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

*Saha Uygulamaları ve Deneyimleri, Politika Değerlendirmeleri, Kongre Ana Temasıyla İlgili Değerlendirmeler

1 Konunun halk sağlığı açısından önemi açıklanmış mı? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (5 puan)
o Evet (10 puan)
2 Konuyla ilgili ulusal ve/veya uluslararası uygulamalara yer veren güncel literatür kapsanmış mı? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (5 puan)
o Evet (10 puan)
3 Konuyla ilgili tarihsel süreç değerlendirilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (5 puan)
o Evet (10 puan)
4 Konuyla ilgili taraflar/kurumlar vb tanımlanmış veya değerlendirilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (5 puan)
o Evet (10 puan)
5 Konuyla ilgili değerlendirmeler yeterince tartışılmış mı? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (5 puan)
o Evet (10 puan)
6 Konuyla ilgili çözüm önerileri ve/veya araştırma gereksinimleri belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (5 puan)
o Evet (10 puan)
7 Konu halk sağlığı açısından önemli mi? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (10 puan)
o Evet (20 puan)
8 Bildiri kongrede sunulma ve tartışılma değeri taşıyor mu? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (10 puan)
o Evet (20 puan)
pin-logo-mor-1