Bildiri Değerlendirme Ölçütleri

NİCELİKSEL ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Her bir başlık 5 puan üzerinden değerlendirilecektir
1 Bildirinin başlığı çalışmayı tanımlama açısından uygun mu? (Kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalı)
2 Çalışmanın konusunun özgünlüğü
3 Çalışmanın önemi ve gerekçesi (halk sağlığı alanına katkısı)
4 Çalışmanın kongre ana temasıyla uyumu
5 Çalışmanın amacının net olarak belirtilmesi
6 Çalışmanın yeri, zamanı, tipi
7 Çalışmanın evreni, örnek büyüklüğü ve örnekleme yöntemi
8 Çalışmaya alınma ya da dışlama ölçütleri
9 Çalışmanın veri toplama biçimi
10 Çalışmanın (bağımlı-bağımsız) değişkenleri
11 Çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemlerin belirtilmesi
12 Araştırmanın bulgular bölümünün çalışmanın amaçlarına uygunluğu
13 Bulguların anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulması
14 Bulgularda istatistiksel analizlerin uygunluğu
15 Bulgularda istatistiksel analiz sonuçlarının sunumu
16 Çalışmanın önemli sonuçlarının belirtilmesi
17 Çalışmadan önemli/yararlı sonuçlar elde edilmiş mi?
18 Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu?
19 Kaynaklar; yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun seçilmiş mi? (Tam metin bildirilerde dikkate alınacaktır)
20 Çalışma anlaşılır şekilde yazılmış mı?
Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı, dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı

NİTELİKSEL ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1 Araştırma etiği ile ilgili gereklilikler yerine getirilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet (5 puan)
o Etik izin gerekli değil (5 puan)
2 Araştırmada seçilen yöntem (ler)in ne olduğu (odak grup ve/veya derinlemesine görüşme ve/veya doküman analizi vb.) açıklanmış mı? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, somut olarak (5 puan)
3 Katılımcıların seçim kriterleri ve nasıl seçildikleri belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, somut olarak (5 puan)
4 Görüşmeleri kimlerin yaptığı ve görüşme süresi belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, somut olarak (5 puan)
5 Veri toplamak için kullanılan gereç hakkında yeterli bilgi sunulmuş mu (yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış vb.)? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, somut olarak (5 puan)
6 Verilerin, kaç kişi tarafından ve nasıl kodlandığı (elle veya belli bir programda) belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, somut olarak (5 puan)
7 Ne tür bir analiz yapıldığı belirtilmiş mi (tema analizi gibi)? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, somut olarak (5 puan)
8 Çalışmanın olası taraf tutma kaynakları ve/veya sınırlılıkları belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Evet, kısmen (2 puan)
o Evet, somut olarak (5 puan)
9 Araştırmanın bulgular bölümü amaçları açısından yeterli mi? o Uygun değil (0 puan)
o Kısmen yeterli (2 puan)
o Yeterli (5 puan)
10 Sonuçlar araştırma bulgularına dayalı olarak mı üretilmiş? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (Bulgulara dayalı olmayan sonuçlar var) (2 puan)
o Evet, tamamı bulgulara dayalı (5 puan)
11 Araştırmanın yol açtığı yeni sorular, yapıcı öneriler veya planlanan eylemler belirtilmiş mi? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (5 puan)
o Evet (10 puan)
12 Anahtar sözcükler yeterli mi? o Hayır (0 puan)
o Kısmen (2 puan)
o Yeterli (5 puan)
13 Çalışmanın halk sağlığı alanına katkısı nedir? o Katkısı yok (0 puan)
o Sınırlı katkısı olabilir (5 puan)
o Katkısı olabilir kanısındayım (10 puan)
o Çalışmanın alana çok katkısının olabileceği kanısındayım (20 puan)
o Mükemmel bir çalışma, halk sağlığı alanına çok büyük katkısı olacaktır (35 puan)

DERLEME DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

* İşaretli başlıklar 15 puan üzerinden, diğer seçenekler 5 puan üzerinden değerlendirilecektir
1 Bildirinin Başlığı: Çalışmayı tanımlama açısından uygun mu? (Kısa, öz ve anlamlı olmalı, derlemenin içeriğini yansıtmalı, bildiriyi tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalı)
2 Derleme Konusu: Konunun özgünlüğü ve derlemenin kongre ana temasıyla uyumu
3 Amaç: Derleme konusunun önemi, gerekçesi ve amacı
4 Veri toplama biçimi: Derlemenin ne zaman hangi temel kaynaklar kullanılarak, kim tarafından nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler
5 * Derlemenin sistematiği: Konu ile ilgili; tarihsel süreçler ve temel-klasik-geleneksel bilgiler irdelenmiş mi? Konu ile ilgili literatürde eksik veya tartışmalı kalan noktalar belirlenmiş mi?
6 * Konunun incelenme biçimi: Toplanan bilgiler genelden özele doğru, kavramsal çerçeve doğrultusunda düzenlenerek başlıklar halinde verilmiş mi?
7 * Değerlendirme/Bulgular: Var olan bilgi ayrıştırılarak analiz edilir. Yeni sentezler yapılarak kullanımında önemli yararları olacak içerik, bilinmeyenler ya da karşılaşılan sorunlar belirlenir. Karşıtlıklar sergilenir. Belirlenen sorunlara çözümler önerilebilir. Yeni araştırma soruları oluşturulur.
8 * Derlemenin başarısı /Tartışma/Yorum: Derlenen makalelerdeki bilgiler amaca ve gerekçeye uygun mu? Bilgiler bir düzen içinde sıralanmış mı? Ulaşılan bulgular anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulmuş mu? Çalışmanın önemli sonuçlarının belirtilmesi? Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu?
9 Kaynaklar: Yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun kaynaklar seçilmiş mi? Bu konuda üretilen yeni bilgileri içeriyor mu? Yeterince literatür taranmış mı? (Tam metin bildirilerde dikkate alınacaktır.)
10 * Çalışma anlaşılır şekilde yazılmış mı?: Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı, dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı.