BİLDİRİ KURALLARI

BİLDİRİLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 • Tüm bildiri başvuruları kongre web sayfasında yer alan Online Bildiri Gönderim Sistemi kullanılarak yapılmalıdır. E-posta ya da posta/kargo ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kongrede sunulan bildiriler ISBN alınmış e-Kongre Kitabı’nda yayımlanacaktır.
 • Kabul edilen bildirinin Kongre Kitabı’nda yer alabilmesi için bildirinin kongrede sunulması ve bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak gönderilebilir. Gerek Türkçe gerekse İngilizce yazılmış bildiriler dilbilgisi, anlaşılırlık ve yazım kuralları açısından özenli hazırlanmış olmalıdır. Bu konuda sorunlu olan ya da önerilen düzeltmelerin yapılmadığı bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Başvurusu yapılan bildiriler Kongre web sayfasında yer alan “Kongre Konuları” ile uyumlu olmalıdır. Başvuru sonrası ilk incelemeyi yapan Editör “Kongre Konuları” ile uyumlu bulunmayan bildiriler için RET kararı önerebilir. Reddedilmesi önerilen bildiriler Editörler Kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Sisteme yüklenen bildiriler ilgili Editör tarafından değerlendirildikten sonra Bilimsel Kurul’da yer alan hakemler tarafından çift-kör (blind review) olarak değerlendirilecektir.
 • Gönderilen bildirilerin kabul edilip edilmeyeceğine hakem değerlendirmesi sonucunda karar verilecektir. Her bildiri en az 2 hakem tarafından değerlendirilir. Uyumsuz değerlendirme raporları olduğunda, ek hakem atanabilir; son karar Editör tarafından verilir.
 • Değerlendirme süreci, kongre web sayfasındaki bildiri sistemi üzerinden bildiri gönderi sistemine kayıtlı kişi tarafından izlenebilecektir. Ayrıca bildiri sisteme yüklendiğinde, yeniden düzenleme istendiğinde, bildiri kongrede sunulmak üzere kabul ya da reddedildiğinde bildiri sahibine e-posta ile bildirimler gönderilecektir. Bu nedenle e-postanın ve istenmeyen (spam) e-postaların zaman zaman kontrol edilmesi önerilir.
 • Kabul edilen bildiriler Kongre’de iki şekilde sunulacaktır: sözlü bildiri ve poster bildiri. Kabul edilen bildirinin sunum türü (sözlü/poster), değerlendirmeyi yapan hakemlerin önerisiyle Editörler Kurulu tarafından belirlenir. Hakem değerlendirmesi sonrasında bildirinin kabul edilip edilmediği, kabul edildi ise sunum türü (Sözlü / Poster) sorumlu yazara e-posta ile bildirilir.
 • İnsan ya da hayvan üzerinde yapılan özgün araştırma türü bildirilerde Etik Kurul onayı alınmış olması gerekir. Çalışmanın Etik Kurul onayı alınma durumu, hangi Etik Kurul’dan onay alındığı ve Etik Kurul onay tarih ve numarası belirtilmelidir. Gerektiğinde editör tarafından Etik Kurul onay belgesi istenebilir. Etik Kurul onayı gerektirmeyen çalışmalarda bu durum gerekçeleriyle açıklanmalıdır (kamuya açık verilerin değerlendirildiği çalışmalar gibi).
 • Bildiri metinlerinde herhangi bir finansal destek alınıp alınmadığı ve bir çıkar çatışması olup olmadığı belirtilmelidir.
 • Bildiri eğer bilimsel bir dergide yayına kabul edilmiş veya yayımlanmış bir makaleden hazırlanmış ise makalenin künyesi başvuru sırasında belirtilmelidir.
 • Bildiriye konu olan çalışma daha önce başka bir kongrede sunulmuş ise sunulan bildirinin künyesi başvuru sırasında belirtilmelidir.
 • Tütün ya da silah endüstrisi gibi sağlığa zarar veren kuruluşlardan sponsorluk alan ya da fon kullanan bildiriler kabul edilmeyecektir.

BİLDİRİ TÜRLERİ

Kongreye aşağıdaki 4 türde bildiri gönderilebilir:

Özgün Araştırmalar

Kongre konuları ile ilgili yapılmış niceliksel ya da niteliksel araştırmalardır. Özgün araştırma bildirileri ÖZET ya da TAM METİN olabilir. Bildirinin bildiri sistemine ilk yüklenmesi sonrası özet/tam metin konusunda değişiklik yapılamaz. Bildirin kabul edilmesi halinde Kongre e-kitabına bildiri sistemindeki hali basılacaktır (Özet ya da tam metin).

Saha Uygulamaları ve Deneyimleri

Halk Sağlığı ile ilgili olmak üzere, sahada gerçekleştirilen yeni ya da özgün uygulamalara ilişkin deneyimleri tanımlayan ve/veya mevcut uygulamalara ilişkin eleştirel değerlendirmeler yapan, tartışan bildirilerdir. TAM METİN olması zorunludur.

Politika Değerlendirmeleri

Halk sağlığı alanındaki belirli bir politikaya yönelik, literatüre dayalı güncel durum değerlendirmesi yapan, konuyla ilgili önerileri ve araştırma gereksinimlerini ele alan bildirilerdir. TAM METİN olması zorunludur.

Kongre Ana Temasıyla (Savaş ve Şiddet Gölgesinde Sağlık) İlgili Değerlendirmeler

Savaş ve şiddet konularını halk sağlığı açısından ele alan, konuyla ilgili literatüre dayalı güncel durum değerlendirmesi yapan, önerileri ve araştırma gereksinimlerini ele alan bildirilerdir. TAM METİN olması zorunludur.

ÖZGÜN ARAŞTIRMA TÜRÜ BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÖZET BİLDİRİ
 • Nicel araştırma yöntemleri ile yapılmış çalışmalara ait bildiriler en az 1500, en fazla 4000 karakter (boşluksuz) olmalıdır.
 • Nitel araştırma yöntemleri ile yapılmış çalışmalara ait bildiriler en az 1500, en fazla 6250 karakter (boşluksuz) olmalıdır.
 • Bildiri metni resim, tablo, grafik içermemelidir.
 • Yazarlar bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
 • Bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve her bölüm belirtilen kriterlere uygun olmalıdır:
  • Başlık: İlk harf hariç küçük harflerle yazılmalı, çalışmanın içeriğini ve yöntemini yansıtmalı,  boşluklu olarak 100 karakteri geçmemelidir.
  • Giriş ve Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi ve amacı net bir şekilde belirtmelidir.
  • Gereç ve Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örnek büyüklüğü ve örneklem yöntemi, etik kurul onayı durumu, varsa destekleyen kuruluş ve finansman, veri toplama yöntemi, değişkenleri, verilerin analizinde kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.
  • Bulgular: Çalışmanın bulguları açık ve net şekilde sunulmalıdır.
  • Sonuç: Çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
  • Anahtar kelimeler: En az 3, en fazla 5 kelime
ÖZGÜN ARAŞTIRMA TAM METİN BİLDİRİ
 • Bildiriler kaynaklar hariç en az 6250, en fazla 25 000 karakter (boşluksuz) olmalıdır.
 • Yazarlar bildirideki isim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
 • Bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve her bölüm belirtilen kriterlere uygun olmalıdır:
  • Başlık: İlk harf hariç küçük harflerle yazılmalı, çalışmanın içeriğini ve yöntemini yansıtmalı,  boşluklu olarak 100 karakteri geçmemelidir.
  • Giriş ve Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi ve amacı net bir şekilde belirtmelidir.
  • Gereç ve Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örnek büyüklüğü ve örneklem yöntemi, etik kurul onayı durumu, varsa destekleyen kuruluş ve finansman, bağımlı ve bağımsız değişkenleri, veri toplama yöntemi, değişkenleri, verilerin analizinde kullanılan istatistiksel testler belirtilmelidir.
  • Bulgular: Çalışmanın bulguları açık ve net şekilde sunulmalıdır. Toplam 5 adeti geçmemek kaydıyla resim, tablo ve grafik eklenebilir.
  • Tartışma: Güncel literatür doğrultusunda çalışmanın önemli bulguları ile çalışmadaki olası taraf tutma kaynakları ve sınırlılıklar tartışılmalıdır.
  • Sonuç: Çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
  • Kaynaklar: Metin içindeki kaynak gösteriminde ve kaynakça oluşturulmasında Türkiye Halk Sağlığı Dergisi kaynak yazım kuralları (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph) kullanılmalıdır. Yazım kurallarına uygun olmayan tam metin bildirilere Kongre kitabında yer verilmeyecek, sadece özet bölümleri basılacaktır.
  • Anahtar kelimeler: En az 3, en fazla 5 kelime

ÖZGÜN ARAŞTIRMA DIŞINDAKİ BİLDİRİLER İÇİN YAZIM KURALLARI

 • Saha Uygulamaları ve Deneyimleri
 • Politika Değerlendirmeleri
 • Kongre Ana Temasıyla (Savaş ve Şiddet Gölgesinde Sağlık) İlgili Değerlendirmeler

Bu üç türde hazırlanmış bildiriler;

 • TAM METİN olmak zorundadır.
 • En az 12 500, en fazla 25 000 karakter (boşluksuz) olmalıdır.
 • Kaynaklar yazılmalıdır. Metin içindeki kaynak gösteriminde ve kaynakça oluşturulmasında Türkiye Halk Sağlığı Dergisi kaynak yazım kuralları (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph) kullanılmalıdır. Yazım kurallarına uygun olmayan tam metin bildirilere Kongre Kitabı’nda yer verilmeyecektir.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözlü bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır (8 dk. sunum, 2 dk tartışma)
 • Sunum için kapak dahil en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilir.
 • Bildiri başlığının altına yazarları ve sorumlu yazarın e-posta adresini yazmayı unutmayınız.

POSTER BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Poster sunumunuzu e-poster ekranına tam oturması için örnek şablonu kullanarak hazırlamanız gerekmektedir.
 • Slaytın boyutlarını ve yönünü değiştirmeyiniz.
 • Poster sunumunuzu «geniş ekran» veya 16:9 olarak bilinen dikey formatta hazırlayınız.
 • Poster sunumunuzu tek slayt olarak hazırlayınız.
 • Bildiri başlığının altına yazarları ve sorumlu yazarın e-posta adresini yazmayı unutmayınız.
 • Kaynakların slaytta yer almasına gerek yoktur, kongre kitabında bulunması yeterlidir.
 • Görsel eklediğinizde, görüntü kalitesinin yüksek olduğundan emin olunuz.
 • Posterinizi tamamladığınızda PDF formatına dönüştürerek göndermeniz gerekmektedir. PDF dosyasına dosya ismi olarak bildiri numaranızı yazınız.
 • Yukarıdaki koşulları sağlamak koşuluyla istediğiniz slayt düzeni ve arka planı kullanabilir, tablo, grafik ya da görsel ekleyebilirsiniz.
 • Örnek e-poster şablonunu indirmek için tıklayınız.

Poster Bildiriler, 01 ve 02 Aralık 2022 tarihlerinde E-Poster olarak sergilenecektir. Poster bildiri yazarlarının 01 ve 02 Aralık 2022 tarihlerinde kahve aralarında E-Poster alanında olmaları beklenmektedir.