ÖNEMLİ TARİHLER
 • 30 Kasım 2020 Son bildiri Özeti Gönderim Günü

 • 30 Kasım 2020 Son bildiri Özeti Gönderim Günü

KALAN SÜRE
 • GÜN
 • SAAT
 • DAKİKA
 • SANİYE
 • ONLINE BİLDİRİ

  Son Özet Gönderim Tarihi: 30 Kasım 2020

  Bildiri Gönderim Kuralları

  1- Genel kurallar

  Bildiriler 9 Ekim 2020 tarihi itibari ile kongre web sayfası üzerinden kabul edilecektir. Bildiri göndermek için Online Bildiri Abstract Module'e tıklayınız. Gönderdiğiniz bildirileri online bildiri sistemine hesap bilgileriniz ile giriş yaparak izleyebilirsiniz.

  Daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası dergide yayınlanmış çalışmalar bildiri olarak kabul edilmeyecektir. Son iki yıl içinde olmak koşuluyla, HASUDER’in etkinlikleri dışında ulusal ya da uluslararası etkinliklerde daha önce sunulmuş çalışmalar, sunuldukları yer ve zaman belirtilerek gönderilmek koşuluyla kabul edilecektir.

  Bildiriler aşağıda “Yazar Kılavuzu” bölümünde belirtilen kurallara göre hazırlanacaktır.

  Kongreye gönderilen bildirilerin tümü değerlendirmeye alınacaktır. Ancak kongre kitapçığında bildirinin yayınlanabilmesi için yazarlardan en az birinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar kayıt yaptırması ve kongre kayıt ücretini yatırması zorunludur. Aksi halde bildiri Kongre bildiri kitabında yer almayacaktır.

  Göndermek istediğiniz bildiriyi kaydetmeyi unutmayınız. Bildirinin kaydını yapmanız durumunda bildirinizi ön izleyebilirsiniz. Bildiri kaydınızla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda organizasyon sekreteryası ile iletişime geçiniz.

  Bildiri son gönderme tarihi 30 Kasım 2020’dir. Sözel kabul edilmiş ve tam metin olarak yayınlanması istenilen bildirilerin son gönderim tarihi 30 Kasım 2020’dur.

  Bildiriler, halk sağlığı alanına uygun olmalıdır. Bildiri konu başlıkları aşağıdaki konuları içerir.
  1. Temel Halk Sağlığı
  2. Sağlık Yönetimi
  3. Epidemiyoloji
  4. Sağlık Sistemleri ve Ekonomi
  5. Sağlıklı Kentler
  6. Demografi ve Sağlık
  7. Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi
  8. Sağlıklı Yaşam ve Sağlığın Geliştirilmesi
  9. Sağlık Eğitimi
  10. Çevre, İklim ve Sağlık
  11. Toplum Beslenmesi
  12. Yaşlı Sağlığı
  13. Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama
  14. Olağan Dışı Durumlar
  15. Kazalar ve Yaralanmalar
  16. Savaş, Göç ve Halk Sağlığı
  17. Üreme Sağlığı /Kadın Sağlığı
  18. Çocuk ve Ergen Sağlığı
  19. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yeti Yitimi
  20. Toplum Ruh Sağlığı
  21. İş ve İşçi Sağlığı
  22. Sağlık Politikaları
  23. Sağlık İnsan gücü
  24. Ağız ve Diş Sağlığı
  25. Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Kontrolü (Tütün, Alkol vb.)
  26. Dezavantajlı Gruplar
  27. Küresel Sağlık / Uluslararası Sağlık
  28. Dijital Sağlık
  29. Halk sağlığının diğer konuları
  30. Mezuniyet Sonrası Halk Sağlığı Eğitimi
  Bildirinin kabul edilmesi halinde, yazarlar, bildirilerinin Kongre kitabında ve HASUDER’e ait sitelerde elektronik ortamda yayınlanmasına ilişkin izni, telif hakkı vermiş olduklarını kabul etmiş olur.

  2- Bildiri türü

  Kongreye niceliksel, niteliksel araştırmalar veya derleme şeklindeki araştırmalar özet şeklinde gönderilebilir.

  3- Bildiri sunum şekli

  Bildiri sunum şekli sanal poster veya sözlü sunum şeklinde olabilir. Sorumlu yazar bildirisini sunma biçimini sözel/poster olarak belirtmelidir; ancak sözlü sunumlara ayrılacak zaman darlığı nedeniyle, sözel sunum istemlerinin tümünün karşılanamayacağı başvuru sırasında ön görülmelidir. Sözel sunum imkânı sağlanamayan bildiriler poster sunumu olarak değerlendirilecektir.

  Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilip, kabul edilmeyen veya olanaklar nedeni ile sunulma imkânı olamayacak olan bildiri sahiplerine e-posta ile bilgi verilecektir. Sunum biçimi (sözlü/poster) 4 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir.

  Poster olarak kabul edilmiş bildiriler sanal poster alanında yayımlanacak ve sorular poster sahipleri ve soru soranlar arasında kendi e-postaları aracılığıyla gerçekleşecektir. Özet bildiri hazırlama kurallarına uygun olacak şekilde posterlerin hazırlanması beklenmektedir (giriş ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler ile kaynaklar).

  Sözlü sunumlar, en fazla 10 slayt ve 10 dakikayı aşmayacak şekilde (8 dakika sunum, 2 dakika soru-cevap-tartışma) özet bildiri kurallarına uygun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Sözel kabul edilen bildiriler, yazarları isterlerse kongre kitabında tam metin olarak yayınlanabilir.

  4- Etik Kurul
  Bildiri metinlerinde (özet, tam) bilimsel/klinik araştırmalar etik kurul onay durumunun belirtilmesi gerekmektedir.

  Yazar kılavuzu

  Özeti gönderilen bildiriler Kongre Bilimsel Kurulu’nda yer alan en az iki hakemin değerlendirmesine sunulacaktır. Hakem değerlendirmesi, gönderilen bildirinin niceliksel veya niteliksel çalışma olmasına göre standart değerlendirme formları ile yapılacaktır. Bildiri ile ilgili karar (kabul/düzeltme/ret) hakemlerin ve editörler kurulunun değerlendirmesine göre verilecektir. Düzeltme istenen bildirilerin en geç bir hafta içinde düzeltilerek yeniden gönderilmesi gerekmektedir. Düzeltme istenilen bildirilerde, düzeltmelerin “değişiklikleri izle” butonu kullanılarak veya kırmızı renkte yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.
  Bildirilerde yazar(lar)ın ya da çalışma yapılan yerin tanınmasını sağlayacak bölümlerin özet ya da tam metin içerisinde yer almaması yazarların sorumluluğundadır.

  Derleme bildiri özetleri, konu üzerinde özelleşmiş ve deneyimli en az bir yazar tarafından (konu ile ilgili en az biri uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan en az üç yayını olan) yazılırsa, hakem değerlendirme sürecine alınır. Bildiri gönderme sürecinde yazar konu ile ilgili yayımlanmış yayınlarının künyelerini de bildirmiş olmalıdır.

  Özet bildiri metni 400 sözcüğü aşmayacak biçimde yazılmalıdır. Özet bildiride tablo, şekil vb. görseller ve kaynak kullanılmamalıdır.

  Bildiri başlığı, çalışma ile uyumlu, çalışma içeriğini yansıtacak biçimde, açık ve olduğunca kısa olmalıdır, tüm başlık boşluklu olarak 99 karakteri geçmemelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

  Yazar ismi/isimleri ad ve soyadların ilk harfleri büyük olarak, unvan belirtilmeden, formdaki ilgili kısma “yazar ekle” seçeneği ile yazılmalı, yazarların kurum isimlerinde kısaltma kullanılmamalıdır. Metin içinde herhangi bir yazar ve kurum adı bulunmamalıdır.

  Özet metni “Giriş ve Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç ve Öneriler” alt bölümlerinden oluşmalıdır. “Giriş ve Amaç” bölümünde bu araştırmaya neden gerek duyulduğu ve çalışmanın amacı açık ve anlaşılır biçimde belirtilmelidir. “Gereç ve Yöntem” bölümünde; araştırmanın tipi, zaman, yer ve kişi özellikleri, olguların kapsam içine alınması ile ilgili ölçütler, evren ve örneklem, bağımlı ve bağımsız değişkenler, kullanılan araçlar ve ölçüm standartları, ölçüm yönteminin geçerlik ve güvenilirliği, kullanılan istatistiksel yöntemlerin adı ve araştırma etiği ile ilgili yapılan işlemlerin açıkça yazılması beklenmektedir. “Bulgular” bölümünde çalışma sonucunda elde edilen bulgular, çalışmanın amacı, hipotezleri/araştırma soruları dikkate alınarak açık, net ve anlaşılır biçimde, tarafsız ve yorumsuz olarak aktarılmalıdır. “Sonuç ve Öneriler” bölümünde araştırmacının bulgularında dayanarak vardığı sonuç, yargı birkaç cümle ile açıklanmalıdır. Araştırmanın amacını ve elde edilen sonuçları aşan zorlama çıkarımlardan kaçınılmalı, araştırmanın yol açtığı yeni sorular veya yapıcı öneriler belirtilerek hazırlanmalıdır. Anahtar sözcük sayısı 3’ten az, 5’den fazla olmalıdır.

  Çalışma için herhangi bir kaynaktan finansal destek alınması durumunda, bu destek açık olarak yazılmalıdır. Yazarların tümünün bu çalışma ile ilgisi olabilecek biçimde herhangi bir kurum ya da kuruluşla çıkar ilişkisi içerisinde olup olmadıklarını özet bölümünün sonunda dipnot olarak bildirmeleri gerekmektedir.

  Sözel kabul edilen bildiriler, yazarları isterlerse kongre kitabında tam metin olarak yayınlanabilir. Tam metin bildiriler editörler tarafından tekrar değerlendirmeden geçirilir ve aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır.

  Tam metin bildiri kuralları

  • Tam metin bildiriler MS Word (docx) biçiminde, A4 ebadında (21 cm x 29,7 cm), dikey, kenar boşlukları 2,5 cm bırakılarak yazılmalıdır.

  • Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

  • Sözel kabul edilen ve tam metni daha sonra gönderilen bildirilerde, bildiri başlığı yazıldıktan sonra, başlığın altında yazar isim ve soyadları (ilk harfler büyük olacak şekilde, unvan belirtilmeden) ile kurum isimleri belirtilmelidir.

  • Bildiri içi başlıklar şu şekilde olmalıdır: Özet (yukarıda belirtilen özet metni formatına uygun olmalıdır), anahtar sözcükler (en az 3, en fazla 5 adet), giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynaklar. Ana metin -giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerini içerir ve kelime sayısı özet hariç en az 1500, en fazla 2500 sözcük olmalıdır. Bildiride tablo veya şekil sayısı en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

  • Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. Kaynaklar ana metin içinde kullanılma sırasına göre rakamlarla üst karakter olarak gösterilir. Altı ve daha az sayıda yazarı sayısı olan kaynaklarda yazarların tamamı yazılır; yedi ve üzerinde yazar sayısı olan kaynaklarda sadece ilk üç yazarın adı yazılır, diğerleri “ve ark” şeklinde belirtilir. Dergi isimleri için Index Medicus kısaltmaları kullanılmalıdır. Değerlendirme aşamasında olan makaleler kaynak olarak kullanılamaz; bunlar metin içinde ifade edilebilir. Kaynak kişi, tarih ve iletişim şekli (varsa e-posta, gönderenin adresini sağlayınız) verilmek şartıyla, kişisel düşünceler kaynak olarak gösterilebilir. Kaynaklar Tıbbi Dergiler Uluslararası Editörler Kurulu tarafından tanımlanan şekliyle sıralanmalıdır. Anahtar sözcükleri seçerken Türkçe için "Türkiye Bilim Terimleri"ni, İngilizce için Index Medicus Tıbbi Konu Başlıkları kullanılmalıdır.

  Kaynak gösterimi için örnekler

  Dergi makalesi
  Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery:Case Report.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(2):803-807.

  Kitap
  UNICEF. State of the World's Children. New York: Oxford University Press, 1998.

  Kitap içinde bölüm
  Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

  Online kitap ya da web sitesi
  Garrow A, Winhouse G. Anoxic brain injury: assessment and prognosis. In: Up To Date Cardiovascular Medicine [online]. Available at: www.UpToDateInc.com/card. Accessed February 22, 2000.

  Editörler kurulu

  Prof. Dr. İskender GÜN – Baş editör – Erciyes Üniversitesi, Kayseri
  Prof. Dr. Mustafa TÖZÜN – Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir
  Doç. Dr. Hatice Şimşek KESKİN – Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
  Doç. Dr. Figen DEMİR – Acıbadem Üniversitesi, İstanbul
  Doç. Dr. Mehmet UYAR – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya